Strategic Outcomes of Survivor: A Data Analysis Portfolio (Seasons 1-43)